Benim Sitem

Elmi əsərlərinin siyahısı

a) Kitablar:

 • İsgəndər bəy Münşi Türkman. Tarixi-aləmarayi-Abbasi. I cild. Farscadan tərcümənin, ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin müəllifləri: O.Ə.Əfəndiyev və N.S.Musalı. Bakı: "Təhsil" nəşriyyatı, 2009, 792 s.
 • I Şah İsmayılın hakimiyyəti (“Tarixi-aləmarayi-Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Bakı: "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2011, 482 s.
 • Rus Oryantalistlere Göre Ehl-i Haklar. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2013, 512 s.
 • Zühuri-Dövləti-Səfəviyan (transfoneliterasiya, tərcümə, fotofaksimile). Nəşrə hazırlayan: N.Musalı. Bakı: "Mütərcim" nəşriyyatı, 2013, 100 s.
 • Safevîler ve Şah İsmail. Editörler: A.Taşğın, A.Yaman, N.Musalı. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2014, 312 s.

b) Dissertasiya və avtoreferat:

 • Azərbaycan Səfəvilər dövləti I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə (“Aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Bakı: AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, 2006, 204 s.
 • Azərbaycan Səfəvilər dövləti I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə (“Aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı: Nurlan, 2006, 22 s.

c) Məqalə və tezislər:

2002
 • Tehranda Şah İsmayıl Xətainin ulu babasının kitabı nəşr edilib // “Yeni Müsavat” qəzeti, 17.II.2002, s.15.
 • Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə dövlət dili məsələləri // AMEA Fəlsəfə kafedrasının təşkil etdiyi aspirant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: Borçalı, 2002, s.138-144.
 • (O.Əfəndiyevlə birlikdə) Şeyx Səfiəddin Ərdəbillinin yeni nəşr edilmiş “Qara məcmuə” əsəri haqqında // AMEA Rəyasət Heyəti: “Elm” qəzeti, 17.VII.2002, s.5
2003
 • Tarixşünaslıqda Səfəvi sülaləsi hakimiyyətinin hüquqi əsaslarına münasibət məsələsinə dair // AMEA: Gənc alimlərin (aspirantların) materialları. Bakı: Elm, 2003, s.180-183.

2004
 • “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri Səfəvi əcdadlarının etnik mənsubiyyəti haqqında // AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu: “Elmi araşdırmalar” jurnalı, VI buraxılış, № 1-2, Bakı: Nurlan, 2004, s.180-183.
 • “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin əlyazma nüsxələri // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. IX Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2004, s.203-208.
 • Ağqoyunlu və Səfəvi xanədanları arasındakı hüquqi varislik məsələsi “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin məlumatları əsasında // AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, 2004, s.230-232.
 
2005
 • “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin yazılma tarixinə dair // AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu: “Elmi araşdırmalar” jurnalı, VII buraxılış, № 3-4, Bakı: Günəş, 2005, s.222-225.
 
 
2006
 • (C.İsmayılla birlikdə) Azərbaycan səfəvişünaslıq məktəbinin banisi (görkəmli tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin 80 yaşı tamam olur) // “525-ci qəzet”, 25.III.2006, s.32.
 • Səfəvi mənbələrinin icmalı // Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti: 2005-ci ildə professor-müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfransın materialları (10-11 may 2006-cı il). Bakı: ABU nəşriyyatı, 2006, s.16-17.
 • Səfəvilər dövrünün anonim müəllifi Şah İsmayıl Xətainin şəxsiyyəti haqqında // “Renessans” (rüblük elmi-kütləvi jurnal), № 3-4, Bakı: MBM mətbəəsi, 2006, s.81-86.
 • Səfəvilər zamanında Qarabağ bəylərbəyiliyinin yaradılması və onun inzibati quruluşu // Qarabağ dünən, bu gün və sabah (V Respublika elmi-əməli konfransının materialları). Bakı: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2006, s.165-169.
 • Səfəvi sarayında səhiyyə xidmətinin təşkili məsələsi Məhəmməd Rəfi Ənsarinin “Dəsturul-müluk” əsərində // Abstracts of the 1-st İnternational Conference “Traditional Medicine and Materia Medica in Medieval Manuscripts” (Baku, June 12-14, 2006). Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006, p.47-48.
 • I Şah İsmayılın hərbi-siyasi fəaliyyətinin dövrləşdirilməsinə dair // Şah İsmayıl Xətai (elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı: MBM, 2006, s.21-22.
 • XVI əsrin birinci rübündə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin hərbi qüvvələri (“Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin materialları əsasında) // Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 505 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: MBM, 2006, s.86-94.
 • Unudulmuş salnamələr // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2006, s.279-287.
 
2007
 • (O.Əfəndiyevlə birlikdə) Şeyx Cüneyd Səfəvi // “Təməl” (elmi-ictimai jurnal). Bakı: Vektor, 2007, № 1 (3), s.20-23.
 • (C.İsmayılla birlikdə) Azərbaycan səfəvişünaslıq məktəbinin banisi // Azərbaycan səfəvişünaslığının banisi. Oqtay Əfəndiyev – 80. Bakı: Təhsil, 2007, s.100-103.
 • Səfəvilər dövründən bəhs edən bəzi son nəşrlər haqqında // Şah İsmayıl Xətai (V elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı: MBM, 2007, s.50-53.
 • İngiltərədə Azərbaycan tarixinə dair yeni əlyazma tapılmışdır // AMEA Rəyasət Heyəti: “Elm” qəzeti, 30.IV.2007, s.13.
 • XVII əsrdə Qarabağ bəylərbəyiliyində yaşayıb-yaratmış üç tarixçi haqqında // Qarabağ dünən, bu gün və sabah (VI Respublika elmi-əməli konfransının materialları). Bakı: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2007, s.220-225.
 
2008
 • XVI. yüzyılda Çorum // Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum. Uluslararası sempozyum. I. cilt. Çorum: Lider Matbaacılık, 2008, s.93-101. 
 • (X.Qasımovla birlikdə) A fact of falsification of Azerbaijan’s historical geography and statehood history // The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences: “Azerbaijan and Azerbaijanis”. Vol. 98, No.5-8. Baku: Nurlan, 2008, p.91-101.
 • Azerbaijani Akhism according to Ibn Bazzaz’s “Safvat al-safa” // The 1-st International Symposium on Culture of Akhism and Kirshehir (Abstracts). Kirshehir, 2008, p.177-178.
 • (O.Əfəndiyevlə birlikdə) Shah Ismail I and Georgia // Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, The Centre of Caucasian and Oriental Studies: “Georgia and Orient (past, present, future)”. Conference Abstracts. (22-24 December 2008). Tbilisi, 2008, p.15-16.
 • (X.Qasımovla birlikdə) Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktı // AMEA Rəyasət Heyəti: “Elm” qəzeti, 29.XII.2008, s.14-15.
2009
 • Farsça kaynaklara göre Üsküdarın tarihi ve coğrafyası // VI. Uluslarası Üsküdar Sempozyumu (6-9 Kasım 2008, Üsküdar Belediyesi). Bildiriler. II. cilt. İstanbul: Seçil Ofset, 2009, s.37-42.
 • Hacı Zeynel Abidin Şirvani seyahatnamelerinde İstanbul // I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (3-5 Nisan 2008, Beykent Üniversitesi). İstanbul: Beşir Kitabevi, 2009, s.797-808. 
 • Azerbaycan cönklerinde Necati şiirleri // Ölümünün 500. yılında şair Necati Beğ anısına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (15-17 Nisan 2009, Kocaeli Üniversitesi). Program ve bildiri özetleri. İzmit: Kocaeli Üniversitesi, 2009, s.39.
 • Azerbaycan cönklerinde Necati şiirleri // I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (ölümünün 500. yılında şair Necati Beğ anısına). 15-17 Nisan 2009, Kocaeli Üniversitesi. İzmit: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2009, s. 149-158.
 • “Cahangüşa-yi xaqan-i sahibqiran” əsərində Şəki tarixinə dair məlumatlar // “Şəkinin səsi” qəzeti, 15.VI.2009, s.3.
 • Şirvan vilayəti Şimali Azərbaycanın tarixi torpaqlarının tərkib hissəsi kimi // AMEA Tarix İnstitutu: “Elmi Əsərlər”. 28-ci cild. Bakı: AMEA Tarix İnstitutu “Nəşriyyat” şöbəsi, 2009, s.91-97.
 • (O.Əfəndiyevlə birlikdə) ABŞ tarixçisi Ceyms Reydin Səfəvilər dövrünün tarixinə dair kitabı haqqında // AMEA Tarix İnstitutu: “Elmi Əsərlər”. 31-ci cild. Bakı: AMEA Tarix İnstitutu “Nəşriyyat” şöbəsi, 2009, s.5-11.
 
2010
 
 • (V.Musalı ilə birlikdə) Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları // Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu (Nevşehir Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010). Program ve Bildiri özetleri. Nevşehir, 2010, s. 37-38.
 • Anonim bir Safevi kaynağının ışığında Bektaşi ve Alevi tarihine dair bilinmeyen gerçekler // Hacı Bektaş Veli: Güneşte zerresinden, deryada katresinden (Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri). Ankara: Dipnot Yayınları, 2010, s. 373-390.
 • Travel of Haji Zeynal Abidin Shirvani through Anatolia in thesecond decade of XIX Century // CIEPO-19: Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Araştırmaları Sempozyumu (Özetler). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010, s. 81.
 • Fransız alimi Jan-Pol Runun “Türklərin tarixi” əsərində Azərbaycan tarixi məsələləri // Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”, № 4 (18), Bakı, 2010 (iyul-avqust), s. 108-120.
 • (O.Əfəndiyevlə birlikdə) Взаимоотношения Азербайджанского государства Сефевидов с грузинскими княжествами в первой четверти XVI века // Актуальные проблемы истории Кавказа (Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М.Магомедова). Махачкала: Издательство ДГУ, 2010, с.201-203.
 
2011
 • Şəmkir şəhərinin orta əsrlər tarixinə dair // Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”,№ 1 (21), Bakı, 2011 (yanvar-fevral), s.182-189.
 • Azərbaycan tarix elminin iftixarı // “Vətəndaş Həmrəyliyi” qəzeti, 08-14.04.2011, s.4.
 • Birinci Dünya Savaşı arifesinde Rus müsteşriki ve seyyahı B.M.Guryev’in Osmanlı’nın ulaşım sistemi hakkında raporu (İstanbul’dan Yaffa’ya yolculuk) // CİEPO: Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 4. Ara Dönem Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı. Uşak Üniversitesi, 2011, s.87.
 • (İ.X.Zeynalov, N.İ.Məmmədova və M.S.Muradovla birlikdə) Milli qəhrəmanlarımız // Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası: “Abituriyent” jurnalı, Bakı, 2011, № 2, s.104-111.
 • О малоизвестной рукописи по историишаха Исмаила I «Мюршид-наме» // «Модернизация и традиции»: XXVI Международная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки (20-22 апреля 2011 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2011, с.62-63.
 • Tariximizin təəssübkeşi // AMEA Rəyasət Heyəti və Ali Attestasiya Komissiyası: “Elm” qəzeti, 25.IV.2011, s.10.
 • Səfəvilər dövlətinin statistikasını əks etdirən bir əlyazma haqqında // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. XII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2011, s.114-121.
 • Karakoyunlu (Maku Hanlığı’na bir geziden derlenmiş bilgiler). Yazar: Prof. Dr. Vladimir Aleksandroviç Gordlevsky; Çeviri, sunuş ve eklemeler: Dr. Namiq Musalı // Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü: “Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi”, sayı: 4, Köln, 2011, s.83-125.
 
 • Karakoyunlu (Erkenntnisse aus einer Reise im Fürstentum von Maku). Autor: Prof. Dr. Vladimir Alexandrovic Gordlevsky; Übersetzung, Einführung und Erganzungen: Dr. Namiq Musali // Alevitisch-Bektaschitisches Kulturinstitut: “Forschungszeitschrift Über Alevitentum und Bektaschitentum”, band: 4, Köln, 2011, s.83-125.
 • (V.Musalı ilə birlikdə) Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları // Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyum Bildirileri (Nevşehir Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2011, s.501-522. 
 • Ərdəbil məqbərəsinin arxiv sənədləri Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin mənbəyi kimi // Bakı Dövlət Universiteti: “Tarix və onun problemləri” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, 2011, No. 2, s.267-274.
 • Səfəvi tarixinə dair naməlum bir əlyazma: “Zühur-i dövlət-i Səfəviyan” // AMEA: “Xəbərlər” (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), Bakı: Elm, 2011, № 1, s.131-143.
 • Birinci Dünya Savaşı arifesinde Rus müsteşriki ve seyyahı B.M.Guryev’in Osmanlı’nın ulaşım sistemi hakkında raporu (İstanbul’dan Yaffa’ya yolculuk) // Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları (CİEPO) 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri (14-16 Nisan 2011, Uşak Üniversitesi). II. cilt. İzmir: Meta Basım Matbaacılık, 2011, s.907-916.
 • Qızılbaşların əfsanəvi komandanı “Div sultan” ləqəbli Əli bəy Rumlu // Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci il dönümünə həsr olunmuş “Gənc alimlərin I Elm Festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: AMEA, 2011, s.534.
 • İbn Bezzaz’ın “Safvetü’s-safa” adlı eserinde Azerbaycan Ahiliği // I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (Ahi Evran Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008). Bildiriler. II. cilt. Kırşehir: Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011, s.795-809.
 • Safevîler ve Ahiler // “Ahilik Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı” (Erciyes Üniversitesi, 20-22 Eylül 2011). Kayseri: Candan Matbaacılık, 2011, s.45-68.
 • Bektaşi təriqətinin Şah İsmayıl Xətai ilə gizli təmaslarına dair // Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”, № 6 (26), Bakı, 2011 (noyabr-dekabr), s.116-120.
 • “Təzkirətül-müluk”un yeni aşkarlanmış Bakı nüsxəsi // AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu: “Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı” beynəlxalq elmi konfransı (“Elmi araşdırmalar” elmi-nəzəri məqalələr toplusunun xüsusi buraxılışı). Bakı: Bakı Çap Evi, 2011, s.213-216.
 
2012
 • XVI-XVII əsrlərdə Ərdəbil xəttatlıq məktəbi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: “Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”. Akademik Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları (AMEA, 7-8 may 2012-ci il). Bakı: Elm, 2012, s.364-366.
 • Ərdəbildən Aksaraya uzanan yol: Yusif Həqiqi Baba və Şeyx Cüneyd Səfəvi // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2012, № 1, s.130-137.
 • “Tarix-i aləmara-yi Abbasi” əsərində XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri // “Azərbaycan dünya ədəbiyyatında”. Beynəlxalq simpoziumun materialları (Xəzər Universitəsi, 27-29 may 2011-ci il). Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2012, s.578-589.
 • Anonim bir Safevî müellifinin gözüyle Dulkadir Beyliğinin son 20 yıllık tarihine bakış // Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu. I. c. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2012, s.399-420.
 • Hacı Zeynel Abidin Şirvani seyahatnamelerine göre iki yüz yıl öncesinde Maraş ve çevresi // Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu Bildiri Özeti Kitapçığı. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2012, s.30.
 • Tarih boyunca Aras nehrinin kuzeyinde Azerbaycan kavramı // Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası (Professor Valeh Hacıların xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları). Bakı: Elm və təhsil, 2012, s.304-309.
 • Safevî dönemine ait "Târîh-i 'Âlemârâ-yi Şâh İsmâ'il" isimli Farsça eserde Türkçe kelimeler // I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 2012, s. 539-557.
 
2013
 • Göz yaşları ilə yazılan tarix (görkəmli tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin xatirəsinə) // “Vətəndaş həmrəyliyi” qəzeti, 29.03-04.04.2013, s.4.
 • Tehranda Qarabağın tarixinə dair monoqrafiya nəşr edilmişdir // “Elimiz. Günümüz” qəzeti, 2013, No. 03 (54), s.11; No. 04 (55), s.11,16.
 • Evliya Çələbi səyahətnaməsində Azərbaycan (M.Rıhtımın eyni adlı əsəri haqqında) // “Salam-press” qəzeti, 06-12.04.2013, s.11.
 • Новый источник по истории государства Хулагуидов: «Ахбар-и могулан» // Локальное наследие и глобальная перспектива: «традиционализм» и «революционизм» на Востоке. XXVII Муждународная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки (тезисы докладов). Санкт-Петербург: Восточный Факультет СПГУ, 2013, с.53-54.
 • Oqtay Əfəndiyev və tariximiz // “Xəzər-xəbər” (elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu). No. 317. Bakı, 2013 (aprel), s.24-26.
 • Böyük tarixçi, unudulmaz ustad // “525-ci qəzet”, 04.06.2013, s.7.
 • XVII əsr Azərbaycan tarixçisi Gəncəli Hacı Məhəmmədqulu xan Qacarın “Lübbül-lübab” əsərinin Tehran nüsxəsi haqqında // Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları (akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları). Bakı: Bakı Çap Evi, 2013, s.268-270.
 • Hacı Zeynel Abidin Şirvânî seyahatnamelerine göre iki yüz yıl öncesinde Maraş ve çevresi // Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu. I. c. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2013, s.161-174.
 • XVI əsr Azərbaycan alimi Əhməd Ərdəbili və onun “Əqaidül-islam” adlı türkcə risaləsi // Bakı Dövlət Universiteti: “Tarix və onun problemləri” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, 2013, No. 3, s.297-305.
 • Səfəvilər dövrü Azərbaycan alimlərinin son tədqiqatlarında // Xəzər Universiteti: “Xəzər-xəbər” (elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu). No. 324, Bakı, 2013 (dekabr), s.9,14-16.
 • Şah İsmayıl Xətai və Qarabağ bəyləri (tarix və folklor kontekstində) // “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” mövzusunda II Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2013, s.284-294.
2014
 • Pərviz Zare Şahmərəsinin “Qarabağnamə” əsəri haqqında // Xəzər Universiteti: “Xəzər-xəbər” (elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu). No. 326, Bakı, 2014 (fevral), s.50-53.
 •  
 • XIX. yüzyılın ikinci onyılında Hacı Zeynel Abidin Şirvânî’nin Anadolu’ya seyahati // CEİPO 19: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları. I. cilt. İstanbul: İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını, 2014, s.73-98.
 • Rus sosyal medyasında Kahramanmaraş’la ilgili bilgiler üzerine bir değerlendirme // Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Ma­­raş Sem­poz­yu­mu. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2014, s.48-61.
 • Hacı Zeynel Abidin Şirvânî seyahatnamelerinde Van gölü havzası // Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, Mayıs 2014, s.99-112.
 • Safevî kaynaklarına göre Tokat // Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildiri Özetleri. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2014, s.27.
 • Ahi Ali Dulûzî // Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 2014, s.33.
 • Ahi Mirmir // Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 2014, s.137.
 • Ahi Nurullah zaviyesi // Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 2014, s.148-149 (B.Dədəyevlə birlikdə).
 • Ahi Sultan Alemdar Şamlu // Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 2014, s.170.
 • Ahi Süleyman Hâdim // Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 2014, s.171.
 • Ahi Tevekkül zaviyesi // Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 2014, s.186 (B.Dədəyevlə birlikdə).
 • Cömert Kasap Türbesi // Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 2014, s.330-331 (B.Dədəyevlə birlikdə).
 • Səfəvi saray mətbəxinə dair iki unikal mənbə // Prof. A.İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş “Şərq xalqları ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Elm, 2014, s.603-607.
 • Ərdəbil məqbərəsi arxivində əxilərlə bağlı sənədlər // Prof. A.İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU nəşriyyatı, 2014, s.290-293.
 • (R.Nəcəfovla birlikdə) Ахмад ибн Мухаммад Ардабили и его философское
  произведение на тюркском языке «Акаид-уль-Ислам»
  // Институт Философии, Социологии и Права НАНА: «Проблемы Восточной Философии».  Международный научно-теоретический журнал. Баку, 2014, № 19, с.68-78.
 • (R.Nəcəfovla birlikdə) Əhməd ibn Məhəmməd Ərdəbili və onun “Əqaidül-İslam” adlı türkcə fəlsəfi əsəri // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu: “Şərq Fəlsəfəsi Problemləri”. Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal. Bakı, 2014, No. 19, s.69-79.
 • Safevî Devletinin kuruluş dönemine dair Osmanlıca yazma bir eser: Zuhûr-i Devlet-i Safeviyân // Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı. I. c. Eskişehir Valiliği Kültür Yayınları, 2014, s.223-233.
 • (O.Əfəndiyevlə birlikdə) Târîh-i 'Âlem Ârâ-yi 'Abbasî isimli eserin Bakü yazmalarının önemine dair // Safevîler ve Şah İsmail. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2014, s.117-160.
2015
 • «Русум ар-расаил ва нуджум ал-фазаил» Гасана ибн Абдулмумина ал-Хойи как источник по общественно-политическому строю позднесельджукской эпохи // «Азия и Африка в меняющемся мире». XXVIII Муждународная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки (тезисы докладов). Санкт-Петербург: Восточный Факультет СПГУ, 2015, с.45-46.
 • Safevî kaynaklarına göre I. Şah Tahmasp ve Kanunî Sultan Süleyman döneminde Ahlat ve çevresinde Safevî – Osmanlı savaşları // Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,cilt: 2, sayı: 5, Mayıs 2015, s.16-31.
 • Rus belgelerine göre Çarlik Rusya’sinin Çanakkale ve İstanbul boğazlarini işgal planları // 100. Yılında Çanakkale Zaferi Sempozyumu. İstanbul: Harp Akademileri Basımevi, 2015, s.47-57.
 • Safevî kaynaklarına göre Tokat // Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu. Bildiriler. I. cilt. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2015, s.563-577.
 • Şərq xristianlığında səlibçi ruhunun bir təzahürü olaraq XIII əsrin əvvəllərində gürcü ordusunun Ərdəbilə hücumu // Journal of Qafqaz University (History, Law and Political Sciences). Vol. 3, No. 1, Baku, 2015, p.23-35.
 • "Safevî Dönemi Tarih Yazımında On İki Hayvanlı Türk Takvimi", I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları, 2015, s.259-269.